Ważna od dnia 2022-06-29.

             

 1. Kim jesteśmy? Jak zbierane są dane?

CliniNote Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Mełgiewskiej 7-9 /122 (20-952) Lublin jest administratorem danych osobowych (dalej jako "Administrator").

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@clininote.pl

Podczas kontaktów z Tobą, możemy zbierać i przetwarzać Twoje dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Ciebie zidentyfikować jako konkretną osobę, np. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej lub numer telefonu, ale też wszelkie informacje powiązane z Tobą.

Zależy nam na ochronie Twojej prywatności. Twoje dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami związanymi z ochroną danych i prywatnością, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako "Rozporządzenie" lub "RODO")


II. W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

Niniejsza Polityka skierowana jest do użytkowników stron internetowych, aktualnych lub przyszłych klientów oraz ich reprezentantów lub osób kontaktowych

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w następujących celach:

 1. Jeśli zawarłeś z nami umowę lub zamówiłeś u nas jakikolwiek produkt, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu realizacji umowy/zamówienia, przy czym podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.
 2. Realizacja ciążących na Administratorze obowiązków, gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy o rachunkowości czy ustawy kodeks cywilny, które dotyczą:
  a) wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych;
  b) udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora(art. 6 ust. 1 lit. f) RODO którymi są:
  a) odpowiedz na Twoje zapytanie lub kontakt

b) marketing produktów i usług

c) zapewnienie kontaktu i wykonania umowy, weryfikacja uprawnień do składania oświadczeń woli w imieniu strony Umowy,
d) działania analityczne oraz badanie satysfakcji Klientów (dobór usług do Twoich potrzeb, optymalizacja naszych usług w oparciu o Twoje uwagi, optymalizacja procesów obsługi itp.);
e) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;
f) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale może być konieczne do realizacji wyżej wskazanych celów lub wynikać z obowiązku prawnego.

III. Jakie dane możemy przetwarzać?

W zależności od funkcjonalności których używasz możemy zbierać i przetwarzać różne dane osobowe. Jeśli będziesz chciał się z nami skontaktować będziemy przetwarzać Twoje dane identyfikacyjne takie jak imię, nazwisko, adres e-mail lub numer telefonu, a także inne dane które możesz podać stosując nasz formularz kontaktowy.

Jeśli jesteś naszym Klientem przetwarzamy głównie Twoje dane identyfikacyjne, finansowe i kontaktowe. W przypadku osób reprezentujących Klienta lub osób wskazanych do kontaktu przetwarzamy jedynie dane kontaktowe oraz dane identyfikacyjne.


IV. Prawo do sprzeciwu

 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Wówczas przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.


V. Okres przechowywania danych

 1. Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń.
 2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.
 3. Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego będą przechowywane przez okres określony przez przepisy szczególne.


VI. Odbiorcy danych

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa, Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione osobom upoważnionym przez Administratora, organ władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; dostawcom usług technicznych i organizacyjnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych), innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (usługi doradcze, księgowe).


VII. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).


VIII. Informacje o przekazywaniu danych poza obszar EOG oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji

 1. Nie przekazujemy ani nie planujemy przekazywania Twoich danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem jednego z narzędzi wskazanych w rozdziale V RODO w tym m.w. standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.
 2. Twoje Dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. Twoje dane mogą podlegać profilowaniu przez Spółkę do celów statystycznych, biznesowych lub analitycznych.

IX. Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych

Traktujemy ochronę prywatności, w tym ochronę Twoich danych osobowych priorytetowo i dokładamy wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Stosujemy wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez użytkowników Serwisu dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych.

X. Pliki cookie

 1. Tak jak inne podmioty w swoich działaniach wykorzystujemy pliki cookies. Ma to na celu ulepszenia działania strony, prowadzenia analiz oraz odpowiedniego dobierania reklam wyświetlanych na tej i na innych witrynach internetowych.
 2. Zarządzać plikami cookies możesz poprzez ustawienia swojej przeglądarki, które możesz w każdej chwili zmienić, ograniczyć lub zablokować.
 3. Pliki cookies to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu przez odwiedzaną przez niego witrynę internetową. Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu ułatwienia korzystania z niej, wsparcia w zapewnianiu użytkownikowi informacji i funkcjonalności oraz dostarczania nam informacji analitycznych o tym, jak wykorzystywana jest nasza witryna internetowa, co umożliwia nam zapewnienie, aby była w jak najwyższym stopniu aktualna, odpowiednia i pozbawiona błędów. Wykorzystujemy także pliki cookies w dążeniu do tego, aby reklamy wyświetlane użytkownikom odzwierciedlały ich zainteresowania. Szczegółowe informacje o rodzajach plików cookies wykorzystywanych na naszej witrynie internetowej przedstawiono poniżej. Ogólne informacje na temat plików cookies można znaleźć pod adresem www.allaboutcookies.org i www.youronlinechoices.eu.  
 4. Należy pamiętać, że ograniczenie lub zablokowanie możliwości stosowania plików cookies na naszej witrynie internetowej może wpływać na jej funkcjonalność lub działanie i uniemożliwiać użytkownikom korzystanie z określonych usług świadczonych za jej pośrednictwem.

XI. Jakie Pliki Cookies Wykorzystujemy:

 1. Ściśle niezbędne pliki cookie

Pliki cookies są niezbędne do korzystania z właściwości i usług naszej witryny internetowej, a także zapewnienia jej bezpieczeństwa.

W przypadku zablokowania przez użytkownika tych plików cookies nie możemy zagwarantować dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem naszej witryny internetowej ani też nie możemy być pewni, jak ta witryna internetowa będzie się zachowywać wobec użytkownika.

Funkcjonalne pliki cookies umożliwiają naszej witrynie internetowej zapamiętywanie wyborów dokonywanych przez użytkowników, np. akceptacji plików cookies, preferencji językowych, a także personalizacji stron dokonywanej przez odwiedzających naszą witrynę internetową.

Pliki cookies pomagają nam zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wykorzystują naszą stronę internetową. Gromadzą one np. informacje o tym, które strony na naszej witrynie internetowej są najczęściej wybierane przez odwiedzających, które funkcje są przez nich wykorzystywane i które witryny były przez nich wcześniej odwiedzane. Wykorzystujemy te informacje w celu ulepszania naszej witryny internetowej i zapewnienia lepszego doświadczenia użytkownika.

Analityczne pliki cookie są również wykorzystywane do testowania układu i funkcjonalności witryny.